Terrace perfomance Eva Koliopantou-Photo by AXA

photo by Christos Vougas