Asfa BBQ, 3-7-16,

Non Grata taking over the Greek night with the collaboration of Wild Torus and Eva Koliopantou, Stefanos Chandelis, Vago Tedosio, Lia Giannakou.

All photos by Mara Catalan

Salla Lahtinen's images here.