Anosia - Homage

Homage (photo by Christos Vougas)

Anosia - Homage 2