Kythira 5-7-2016,Eva Koliopantou
All photos by Stefanos Chandelis