Eva Koliopantou,Lia Giannakou,All photos by Stefanos Chandelis