Anosia - BLACK BOX

Friday 2 June Black Box at ASFA BBQ Τελετή Εισόδου-Βαβώ Body Painting,PHOTOS BY Giorgos Efthimiou with: 1irst photo:

Eva Koliopantou +Stefanos Chandelis +Thorivos,,,2nd photo : Eva Koliopantou +Lia Giannakou +Thorivos +Stefanos Chandelis

Anosia - BLACK BOX 2